2019-12-09

Zadania Organizatora Pieczy Zastepczej

  Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 
1)  prowadzenie  naboru  kandydatów  do  pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej 
zawodowej,  rodziny  zastępczej  niezawodowej  lub  prowadzenia  rodzinnego 
domu dziecka; 
2)  kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia  rodzinnego  domu  dziecka  oraz  wydawanie  zaświadczeń 
kwalifikacyjnych  zawierających  potwierdzenie  ukończenia  szkolenia,  opinię 
o spełnianiu  warunków  i ocenę  predyspozycji  do  sprawowania  pieczy 
zastępczej; 
3)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
3a)  zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym 
i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; 
4)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia 
tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora 
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 
5)  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 
potrzeby; 
6)  zapewnianie  pomocy  i wsparcia  osobom  sprawującym  rodzinną  pieczę 
zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 
7)  organizowanie  dla  rodzin  zastępczych  oraz  prowadzących  rodzinne  domy 
dziecka pomocy wolontariuszy; 
8)  współpraca  ze  środowiskiem  lokalnym,  w szczególności  z powiatowym 
centrum  pomocy  rodzinie,  ośrodkiem  pomocy  społecznej,  centrum  usług 
społecznych,  sądami  i ich  organami  pomocniczymi,  instytucjami 
oświatowymi,  podmiotami  leczniczymi,  a także  kościołami  i związkami 
wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;>  
9)  prowadzenie  poradnictwa  i terapii  dla  osób  sprawujących  rodzinną  pieczę 
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 
10)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 
11)  dokonywanie  okresowej  oceny  sytuacji  dzieci  przebywających  w rodzinnej 
pieczy zastępczej; 
12)  prowadzenie  działalności  diagnostyczno-konsultacyjnej,  której  celem  jest 
pozyskiwanie,  szkolenie  i kwalifikowanie  osób  zgłaszających  gotowość  do 
pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej  zawodowej,  rodziny  zastępczej 
niezawodowej  oraz  prowadzenia  rodzinnego  domu  dziecka,  a także  szkolenie 
i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 
13)  przeprowadzanie  badań  pedagogicznych  i psychologicznych  oraz  analizy, 
o której  mowa  w art. 42  ust. 7,  dotyczących  kandydatów  do  pełnienia  funkcji 
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
14)  zapewnianie  rodzinom  zastępczym  zawodowym  i niezawodowym  oraz 
prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie 
i wzmocnienie  ich  kompetencji  oraz  przeciwdziałanie  zjawisku  wypalenia 
zawodowego; 
14a) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na 
celu podnoszenie ich kwalifikacji; 
15)  przedstawianie  staroście  i radzie  powiatu  corocznego  sprawozdania  z efektów 
pracy; 
16)  zgłaszanie  do  ośrodków  adopcyjnych  informacji  o dzieciach  z uregulowaną 
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 
17)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 
prowadzący  rodzinny  dom  dziecka  okresowo  nie  może  sprawować  opieki, 
w szczególności  z powodów  zdrowotnych  lub  losowych  albo  zaplanowanego 
wypoczynku. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się