2019-12-09

Wzory i przykłady wniosków, pism, pozwów

Wnioski do pobrania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko, numer kontaktowy: 87 429 10 89. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: bark@togatus.pl i tel. 533 327 058 
3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z realizacją ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej w celu udzielanie poradnictwa prawnego poprzez informowanie o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego.
4. Pani/ Pana dane znajdujące się na oświadczeniu nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.  Osoba udzielająca pomocy prawnej jest zobowiązana do zachowania wszelkich uzyskanych informacji w tajemnicy. 
5. Oświadczenia będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielana została porada. 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania- o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają z przepisów oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów i wynika z obowiązujących przepisów. Wypełnienie oświadczenia jest wymogiem udzielenia porady prawnej. 
 

    

Wzory zawiadomieniu o przestępstwie znęcania, pozwu o separację i eksmisję oraz opis rodzajów przemocy pochodzą z publikacji "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Załączniki

  Pozew o alimenty.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o prz...canie sie.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pozew o rozwód.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pozew o eksmisje.doc 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pozew o ustalenie o... alimenty.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pozew o zniesienie ...alzonkami.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o pozbawien...cielskiej.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o pozbawien...cielskiej.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o przesłuc...słuchań.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o zezwoleni...alzenstwa.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wwniosek o ustanowi...majatkiem.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzor pozwu o separacje.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się