2019-12-12

Wnioski do pobrania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko, numer kontaktowy: 87 429 10 89. 
1.    Inspektorem Ochrony Danych w PCPR jest p. Monika Bark, email:bark@togatus.pl, numer kontaktowy: 533 327 058;
2.    Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z realizacją ustawowych zadań wynikających z:
•    Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy; w następujących celach:
realizacja wniosków PFRON 
 
3.    Pani/ Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów powierzenia bądź na podstawie obowiązujących przepisów, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów;
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5.    Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania- o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają z przepisów oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów i wynika z obowiązujących przepisów.

Załączniki

  ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.pdf 93,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE O NA... MODUŁ I.pdf 70,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE NA U...MODUŁ II.pdf 147,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE LEKA...BSZAR C 5.pdf 216,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE LEKA... OBSZAR A.pdf 144,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE LEKA...ZAR A 3-4.pdf 216,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE LEKA...R C 3 I 4.pdf 187,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE - SZ...UKI JAZDY.pdf 72,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE - P... OBSZAR D.pdf 76,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIA LEKA... OBSZAR B.pdf 296,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA OBSZAR C 4.pdf 118,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA OBSZAR C3.pdf 117,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA I ZAŚ...BSZAR C 1.pdf 240,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE DOT. ...W STUDENT.pdf 70,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE DOT. ...BSZAR C 2.pdf 78,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RODO AS.pdf 104,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kierunki_dzialan_as_2020.pdf 173,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS A1 (P).pdf 184,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS A2-3 (P).pdf 190,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS A4 (P).pdf 183,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS B1-3-4 (P).pdf 185,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS B2 (P).pdf 184,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS B5 (P).pdf 184,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C1 (P).pdf 183,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C2 (P).pdf 183,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C3 (P).pdf 184,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C4 (P).pdf 186,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C5 (P).pdf 183,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS D (P).pdf 180,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS MII (P).pdf 211,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się