2019-12-12

Otwarty konkurs na Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 7 października 2019 r.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294) Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2020 roku.
 
I . ADRESACI KONKURSU
O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
II. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie w formie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji w zakresie:
 Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Giżyckiego (zlokalizowanego w czterech miejscach tj.: w poniedziałek w Miłkach w Ośrodku Kultury w godz. od 10.00 do 14.00, w środę w Kruklankach w Urzędzie Gminy w godz. od 9.00 do 13.00, w czwartek w Wydminach w Urzędzie Gminy w godz. od 8.00 do 12.00, we wtorek i piątek w Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy w godz. od 9.00 do 13.00) a także edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294), zwanej dalej „ustawą”.
 
Zakłada się świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wszystkich czterech lokalizacjach Punktu.
 
W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się,  że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu. Jedne spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
 
Jednocześnie zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany liczby lokalizacji punktu oraz godzin działania punktu.
 
Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.
W 2020r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania wynosi 5 638 zł miesięcznie (według  projektu  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.). 
Kwota dotacji na zadanie zostanie wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy, według ustalonej kwoty bazowej na 2020 rok  i ustalonego wskaźnika procentowego wymienionego w art. 20 ust. 1.
 
Powiat w 2019 roku według planu przeznaczył kwotę 62.040,00 zł dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.
 
Warunki minimalne realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane we wskazanych przez Powiat lokalach znajdujących się na terenie Powiatu Giżyckiego. 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w punkcie (zlokalizowanym w 4 miejscach) w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej
4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 90).
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym punkcie odbywać się będzie w zakresie czasowym wskazanym w umowie.
W przypadku wystąpienia przeszkody w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa przez osoby, które będą spełniać wymogi określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Osoby zastępujące również muszą być wymienione w liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać  się będzie poza kolejnością.
W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, o którym mowa nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem przez organizację pozarządową nie powoduje zwiększenia dla organizacji środków przeznaczonych na realizację zadania.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wykonywanie zadań wymienionych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej:
poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub”
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub” 
nieodpłatną mediację, lub
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja /uszczegółowienie/:
Nieodpłatna mediacja  obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
przeprowadzenie mediacji;
udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
W sprawach nieuregulowanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1360, z późn. zm.) o mediacji.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwanej dalej „kartą pomocy”, która powinna zawierać dane określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.
Kartę pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, organizacja przekazuje Staroście lub podmiotowi upoważnionemu do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposób uniemożliwiający powiązanie oświadczenia osoby uprawnionej z kartą pomocy. Karta pomocy może zostać przekazana drogą elektroniczną.
Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji,  zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej  jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
Informację o realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej powinny być przekazywane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału. 
Organizacja zapewnieni materiały biurowe i odpowiednie druki oświadczenia do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Warunki jakie musi spełnić organizacja:
 
O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Organizacja pozarządowa przedłoży kserokopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela  nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację  (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).
Organizacja przedłoży informację zawierającą imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, lub doradców oraz mediatorów, o których w art. 4a ust. 6 w/w ustawy, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji /zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej/
 
III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Do oferty należy dołączyć:
kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), potwierdzającego posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
kopię dokumentów (statut itp.) potwierdzających prowadzenie działalności pozarządowej m.in. w zakresie zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu;
w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela  nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację  (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).
Informacja zawierająca imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, lub doradców oraz mediatorów, o których w art. 4a ust. 6 w/w ustawy, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji /zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej/
oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.
Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
Składana oferta i dokumenty poświadczające spełnianie warunków ogłoszenia powinny być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące organizację pozarządową, kopie dokumentów powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 31 października 2019 r. do godz. 11:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko; sekretariat pokój Nr 1.
Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
 
IV. TERMINY REALIZACJI ZADANIA
Termin realizacji zadania określonego w ofercie nie może przekraczać 31 grudnia 2020 roku. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 
 
V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
Oceny formalnej dokonuje komisja konkursowa.
Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są zgodnie z ust. 13 niniejszego ogłoszenia.
W skład komisji konkursowej, o której mowa, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
Ustala się wkład własny organizacji w wysokości, co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu osobowego i/lub rzeczowego. Wkład własny osobowy stanowić może m.in.  świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej. Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),
na podstawie karty pracy wolontariusza,
na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Ocena merytoryczna:
Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”, przyjętym uchwałą Nr II.18.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 listopada 2018 roku. W skład komisji konkursowej, o której mowa, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty składania ofert.
Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
Konkurs ofert rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja
w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone:
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
w siedzibie organu administracji publicznej; wywieszone na tablicy ogłoszeń w  Starostwie Powiatowym w Giżycku, przy Al. 1 Maja 14.
na stronie internetowej organu administracji publicznej www.powiatgizycki.pl
 
 
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Zbigniew Piestrzyński – tel. (087) 429-10-89
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
 
 
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11- 500 Giżycko, numer kontaktowy: 87 429 10 89, zwany dalej Administratorem.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: bark@togatus.pli tel. 533 327 058
  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w związku z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego oraz art. 6 ust.1 lit. b RODO tj. w celu podjęcia działań niezbędnych do podpisania ewentualnej umowy.
  4. Pani/ Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym odbiorcom.
  5. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, a następnie po ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, przez okres roku w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.), oraz ich usunięcia o ile ograniczenia powyższych uprawnień nie będą wynikały z obowiązujących przepisów.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia a konsekwencją ich niewskazania w ofercie będzie odrzucenie oferty.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się