2019-12-10

Podstawa prawna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku został powołany przez  Starostę Giżyckiego na mocy Zarządzenia Nr 19/99
 z dnia 1 października 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
   Do Naszego Zespołu zapraszamy mieszkańców powiatu giżyckiego , węgorzewskiego i gołdapskiego a także osoby, które ze względów opisanych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 14 poz. 92 z późn. zm./ przebywają na tym terenie - dotyczy to osób:
- bezdomnych przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące  ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
- przebywających w zakładach karnych i poprawczychprzebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w  rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowy  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  2. Zarządzenia Nr 1/2008 Starosty Giżyckiego z dnia 02  stycznia 2008 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się