2019-12-09

Przepisy ogólne

Art. 32. 1.  Piecza  zastępcza  jest  sprawowana  w przypadku  niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. 
2. Pieczę zastępczą organizuje powiat. 
Art. 33. Piecza zastępcza zapewnia: 
1)  pracę  z rodziną umożliwiającą  powrót dziecka do rodziny  lub gdy jest to niemożliwe  –  dążenie  do  przysposobienia  dziecka,  a w przypadku braku możliwości  przysposobienia  dziecka  –  opiekę  i wychowanie  w środowisku zastępczym; 
2)  przygotowanie dziecka do: 
a)  godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, 
b)  pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 
c)  nawiązywania  i podtrzymywania  bliskich,  osobistych  i społecznie 
akceptowanych  kontaktów  z rodziną  i  rówieśnikami,  w celu  łagodzenia 
skutków  doświadczania  straty  i separacji  oraz  zdobywania  umiejętności 
społecznych; 
3)  zaspokojenie  potrzeb  emocjonalnych  dzieci,  ze  szczególnym  uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 
Art. 34. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie
1)  rodzinnej; 
2)  instytucjonalnej. 
Art. 35. 1. Umieszczenie dziecka  w pieczy zastępczej  następuje na podstawie 
orzeczenia  sądu,  z zastrzeżeniem  ust. 2  oraz  art. 35a,  art. 58 ust. 1 pkt 2  i 3 i art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3. 
2. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe  jest  umieszczenie  dziecka  w rodzinnej  pieczy  zastępczej,  na  podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym  ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia  rodzinnego  domu  dziecka.  O zawartej  umowie  starosta  zawiadamia niezwłocznie sąd. 
3. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 3 pkt 1–4, 11 i 14, ust. 4 i 6–8. 
4. Umowa  wygasa  z chwilą  zakończenia  przez  sąd  postępowania z zakresu pieczy zastępczej.  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się