2019-12-10

Orzeczenia i Legitymacje

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

     · orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
     · orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
     · orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia
       o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy
       o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
     · legitymacje osób niepełnosprawnych
     · karty parkingowe

(WZORY DOKUMENTÓW MOŻNA ZNALEŹĆ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY)

ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA


    Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

    Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:
     · zasiłku pielęgnacyjnego
     · zasiłku stałego
     · korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1
       Ustawy z 20.06.1997r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z późn. zm.)
       ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej
     · inne

Aby ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:
     · wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
     · zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu
       ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni
       przed dniem złożenie wniosku,
     · inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - ok. miesiąca

    Przy orzekaniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
bierze się pod uwagę:
     · zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez
       lekarza, pod którego opieką lekarską dziecko się znajduje, oraz inne
       posiadane dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
     · ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego
       składu orzekającego zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz
       wyniki dotychczasowego leczenia
       i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej
       i  chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,
       a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym
       w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną
       właściwą dla wieku dziecka.
     · możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie
       w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze
       lub inne działania.

 Niepełnosprawność u dziecka określa się na czas określony, jednak na  okres nie dłuższy niż do 16 roku życia.


ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE  UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA

   Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:
      · znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
      · umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
       · lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:
        · szkolenia,
        · odpowiedniego zatrudnienia,
        · korzystania z rehabilitacji,
        · korzystania z systemu pomocy społecznej,
        · konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
        · uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
        · korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.
        · korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1
- Prawa o ruchu    drogowym ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej
        · korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, ulgowe przejazdy PKP i PKS.
        · uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
        · uczestnictwa w Zakładzie Aktywności Zawodowej

Aby ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:
      - wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
      - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,
      - inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - ok. miesiąca

    Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia bierze się pod uwagę:
     · zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
      · ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,
      · wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
      · możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
      · ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym,
      · możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.
 

ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

    Wydawane są osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby ubiegać się o orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień  należy złożyć:
      · wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
      · posiadaną dokumentację medyczną,
      · orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy,
      · inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

    Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:
      · orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 w/w ustawy, oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień,
      · ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - członka zespołu
      · zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu,

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 
 
LEGITYMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     Powiatowy  Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:
      · wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
      · orzeczenie
      · jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
      · kopia dowodu osobistego / w przypadku osób po 16 roku życiaLegitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg. 
UWAGA

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej), osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem (o którym mowa w § 6 ust. 1) o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Ważna informacja: Zgodnie z § 35 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, starosta wystawia legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wyłącznie w przypadku wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Załączniki

  Oświadczenie o mie...o wniosku.pdf 166,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNIOSEK O LEGITYMACJĘ 2019.pdf 156,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie o...16 r.ż.).doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie o...rawności.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: legitymacja osoby1.jpg
legitymacja osoby1.jpg

Zbigniew Piestrzyński
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się