2019-12-09

Instytucjonalna piecza zastępcza

Na terenie Powiatu Giżyckiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego z liczba miejsc do czternastu dzieci każda tj.: „Dom dla Dzieci JAŚ” w Giżycku„Dom dla Dzieci MAŁGOSIA” w Giżycku„Dom dla Dzieci WOJTEK” w Giżycku.

 

Placówki spełniają wszystkie obowiązujące standardy i działają zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy zadnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:  

 
Art. 93. 1. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 
1)  placówki opiekuńczo-wychowawczej; 
2)  regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 
3)  interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.  
2. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu 
powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. 
2a. Placówka  opiekuńczo-wychowawcza  może  być  prowadzona  na  terenie 
innego powiatu na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który 
prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub zleca realizację tego zadania na 
podstawie art. 190, a starostą powiatu, na terenie którego prowadzona jest placówka 
opiekuńczo-wychowawcza. Przepisy art. 54 ust. 3c stosuje się odpowiednio. 
2b. Powiat  może  połączyć  placówkę  wsparcia  dziennego  o zasięgu 
ponadgminnym z placówką opiekuńczo-wychowawczą lub z prowadzoną przez siebie 
jednostką organizacyjną pomocy społecznej. 
3. Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 190, 
prowadzenie  regionalnej  placówki  opiekuńczo-terapeutycznej  lub  interwencyjnego 
ośrodka preadopcyjnego. 
3a. Powiat albo samorząd województwa może połączyć prowadzone przez siebie 
formy  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  z jednostkami  organizacyjnymi  pomocy 
społecznej.  Jeżeli  połączenie  obejmuje  odpowiednio  powiatowe  centrum  pomocy 
rodzinie albo regionalne ośrodki polityki społecznej, formy instytucjonalnej pieczy 
zastępczej prowadzone są w ramach tych jednostek. 
3b. Przepisów ust. 3a nie stosuje się do placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego. 
4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 
1)  zapewnia  dziecku  całodobową  opiekę  i wychowanie  oraz  zaspokaja  jego 
niezbędne  potrzeby,  w szczególności  emocjonalne,  rozwojowe,  zdrowotne, 
bytowe, społeczne i religijne; 
2)  realizuje  przygotowany  we  współpracy  z asystentem  rodziny  plan  pomocy 
dziecku; 
3)  umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 
postanowi inaczej; 
4)  podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 
5)  zapewnia  dziecku  dostęp  do  kształcenia  dostosowanego  do  jego  wieku 
i możliwości rozwojowych; 
6)  obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 
7)  zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 
Art. 93a. 1. Osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia, o którym 
mowa  w art.  18c,  art.  93 ust.  2b  lub  3a,  obowiązana  jest  spełniać  obowiązujące 
wymagania do kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością 
realizowaną w połączonych jednostkach. 
2. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce 
powstałej  w wyniku  połączenia  –  z wyłączeniem  osoby  kierującej  jednostką, 
odpowiedzialne  za  wykonywanie  zadań  realizowanych  dotychczas  w  połączonych 
jednostkach obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla tych stanowisk. 
Art. 94. 1. Powiat może zlecić realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
i organizacyjnej prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 
3 ust. 3 tej ustawy. 
2. Dyrektorem  podmiotu,  któremu  zlecono  realizację  zadania  zapewnienia 
obsługi  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  może  być  osoba,  która  spełnia 
wymagania określone w art. 97 ust. 3. 
Art. 94a. Do  obsługi  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  w zakresie 
wykonywanych  zadań,  o których  mowa  w art.  93 ust.  4,  można  zatrudniać  osoby, 
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2–4. 
Art. 95. 1. W placówce  opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 
10.  roku  życia,  wymagające  szczególnej  opieki  lub  mające  trudności  w 
przystosowaniu się do życia w rodzinie. 
2. Umieszczenie  dziecka  poniżej  10.  roku  życia  w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego,  interwencyjnego  lub 
specjalistyczno-terapeutycznego  jest  możliwe  w przypadku,  gdy  w danej  placówce 
opiekuńczo-wychowawczej  umieszczona  jest  matka  lub  ojciec  tego  dziecka  oraz 
w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia 
dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. 
3. W placówce  opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym 
czasie,  łącznie  nie  więcej  niż  14 dzieci  oraz  osób,  które  osiągnęły  pełnoletność 
przebywając w pieczy zastępczej,  o których mowa w art. 37 ust. 2, z zastrzeżeniem 
ust. 3a. 
3a. W przypadku gdy umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego,  interwencyjnego  lub  specjalistyczno-terapeutycznego  dziecko  lub 
osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa 
w art. 37 ust. 2, zostały umieszczone w: 
1)  domu pomocy społecznej, 
2)  specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 
3)  młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
4)  młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, 
5)  specjalnym ośrodku wychowawczym, 
6)  hospicjum stacjonarnym, 
7)  oddziale medycyny paliatywnej, 
8)  areszcie śledczym, 
9)  schronisku dla nieletnich, 
10)  zakładzie karnym, 
11)  zakładzie poprawczym 
– dyrektor  tej  placówki  może,  pomimo  przekroczenia  dopuszczalnej  liczby  dzieci 
w placówce, za zezwoleniem wojewody, przyjąć kolejne dziecko. 
4. W placówce  opiekuńczo-wychowawczej  typu  rodzinnego  można  umieścić, 
w tym  samym  czasie,  łącznie  nie  więcej  niż  8 dzieci  oraz  osób,  które  osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. 
4a. W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
typu  rodzinnego  rodzeństwa,  za  zgodą  dyrektora  tej  placówki  oraz  po  uzyskaniu 
zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej 
liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10. 
5. Placówka  opiekuńczo-wychowawcza  zapewnia  możliwość  przyjmowania 
dzieci przez całą dobę. 
Art. 96. Placówka  opiekuńczo-wychowawcza  współpracuje,  w zakresie 
wykonywanych  zadań,  z sądem,  powiatowym  centrum  pomocy  rodzinie,  rodziną, 
asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami 
i instytucjami,  które  podejmują  się  wspierania  działań  wychowawczych  placówki 
opiekuńczo-wychowawczej,  w  szczególności  w zakresie  przygotowania  dziecka  do 
samodzielnego  życia,  jeżeli  osoby  te  uzyskają  akceptację  dyrektora  placówki 
opiekuńczo-wychowawczej  oraz  pozytywną  opinię  organizatora  rodzinnej  pieczy 
zastępczej. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się