Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zadania wieloosobowego stanowiska ds. administracyjno-technicznych
Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. administracyjno –
technicznych należy:
12.12.2019 więcej
Wzory wniosków-dot.stanowiska ds. pracy socjalnej
Klikając na poniższe linki pobrać można wzory wniosków
dotyczące spraw należących do stanowiska ds. pracy socjalnej
(również dostępne w siedzibie Centrum).
12.12.2019 więcej
Zadania wieloosobowego stanowiska ds. księgowości
Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. księgowości należą
...
12.12.2019 więcej
Zadania Głównego Księgowego
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z
obowiązującymi ... 2. Organizowanie sporządzania, obiegu,
archiwizowania ...
12.12.2019 więcej
Zadania wieloosobowego stanowiska ds. pracy socjalnej
1. Kierowanie do ośrodków wsparcia i interwencji
kryzysowej, 2. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy
społecznej...
12.12.2019 więcej
Edukacja Prawna
O nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
12.12.2019 więcej
Samodzielne stanowisko ds. poradnictwa - zadania
Do zadań samodzielnego stanowiska d/s poradnictwa prawnego
należy:
12.12.2019 więcej
Zadania wieloosobowego stanowiska ds. pomocy specjalistycznej
Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. pomocy specjalistycznej
należy :
10.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się